Lovászpatona Község Önkormányzata közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Lovászpatona Község Önkormányzata

8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2.

Tel/fax: 06-89/345-107

E-mail: lpatona@globonet.hu


Lovászpatona Község Önkormányzat Hivatala

Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal

8564 Ugod, Kossuth u. 32.

Tel.: 06-89/353-313

Fax: 06-89/353-303

E-mail: pmh.ugod@globonet.hu


Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal Lovászpatonai Kirendeltsége

8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2.

Tel/fax: 06-89/345-107

E-mail: lpatona@globonet.hu


2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti felépítés

Jegyző:
dr. Takács Ádám Attila Tel.: 06-30/ E-mail: pmh.ugod@globonet.hu
Aljegyző, kirendeltség-vezető:
Dr. Reichert László Tel.: 06-20/992-4900 E-mail: jegyzolpatona@globonet.hu

Ügyintézők:

Igazgatási ügyintéző (népesség-nyilvántartás, anyakönyvvezetés, szociális ügyek):
Fehér Ildikó Tel./fax: 89/345-107 E-mail: lpatona@globonet.hu
Költségvetési és munkaügyi ügyintéző:
Simonné Ritter Regina Tel.: 06-20/345-8448 E-mail: regina.patona@gmail.com
Adóügyi ügyintéző:
Horváthné Nagy Alexandra Tel.: 06-70/552-2227 E-mail: alexandra.patona@gmail.com
Közművelődés szervező:
Nagy László Tel.: 06-70/260-4170 E-mail: kozmuvelodeslovaszpatona@gmail.com

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Polgármester:
Pintér Imre Tel.: 06-89/345-107 E-mail: lpatona@globonet.hu
Jegyző:
dr. Takács Ádám Attila Tel.: 06-30/ E-mail: pmh.ugod@globonet.hu
Aljegyző, kirendeltség-vezető:
Dr. Reichert László Tel.: 06-20/992-4900 E-mail: jegyzolpatona@globonet.hu

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend

Aljegyző, kirendeltség-vezető:
Dr. Reichert László Tel.: 06-20/992-4900 E-mail: jegyzolpatona@globonet.hu
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8.00 - 16.00
Kedd: 8.00 - 16.00
Szerda: 8.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 16.00
Péntek: Az ügyfélfogadás szünetel

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Polgármester: Pintér Imre
Alpolgármester: Tóth Szabolcs
Képviselők: Gróf János
Kiss Ferenc
Lakatos Károlyné
Pula Tamás
Sós Éva

Bizottságok:

Ügyrendi Bizottság:

Elnök: Kiss Ferenc
Tagok: Gróf János
Tóth Szabolcs

Kulturális- és Sportbizottság:

Elnök: Lakatos Károlyné
Tagok: Kiss Ferenc
Pula Tamás
Sós Éva
Horváth Zoltán

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

A társaság cégneve: Bakonyalja-2002 Vízgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített neve: Bakonyalja-2002 Kft.

A társaság székhelye: 8438 Veszprémvarsány, Kossuth Lajos u. 44.

Főtevékenység: 41.00'03 Víztermelés-, kezelés-, elosztás

A társaság ügyvezetője: Ruzsovits Attila

Az önkormányzat részesedése: 6.360.000,-Ft törzsbetét, a törzstőke százalékában: 16,15%

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Közalapítvány neve: Lovászpatonáért Alapítvány

Székhelye: 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2.

A kuratórium tagjai:

Elnök: Fehér Mária 8553 Lovászpatona, Rákóczi u. 65.
Titkár: Lukács Józsefné 8553 Lovászpatona, Jókai u. 13.
Tagok: Takács József 8553 Lovászpatona, Kossuth u. 14.
Lakatos Károlyné 8553 Lovászpatona, Kossuth u. 85.
Tankovics Andrásné 8553 Lovászpatona, Kossuth u. 40.

8/A. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége

Kastélykerti Óvoda

8553 Lovászpatona, Kossuth u. 50.

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

10. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

Veszprém Megyei Kormányhivatal

8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Tel: 88/579-300

E-mail: torvenyesseg@vemkh.gov.hu

II. Tevékenységre működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a közigazgatási hivatalok esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014.(XII. 1.) önkormányzati rendelete Lovászpatona Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 4. § (2) bekezdés szerint az önkormányzat önként vállalt feladatai:

  • sportlétesítmények működtetése,
  • önszerveződő közösségek, szervezetek működésének támogatása

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Lovászpatona Község Önkormányzata

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei

Német Nemzetiségi Önkormányzat

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei

9. Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Hivatkozás: Jogszabálytervezetek, előterjesztések

10. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

11. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

12. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolók

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések